تعریف انواع مواد اعتیاد آور

تعریف انواع مواد اعتیاد آور

از نظر کمپ ترک مواد مخدر و محرک فرمانیه مواد اعتیاد آور به 8 گروه مختلف طبقه بندی می شود. هدف از این گروه بندی این است که خانواده بیشتر با مواد اعتیاد آوری که ممکن است نوجوانان مصرف کنند آشنا بشنود و قبل از خطرناک شدن مصرف آن‌ها، بتوانند به ترک کردن فرزندانشان کمک شایانی بکنند. این 8 گروه به ترتیب زیر هستند:

در این مقاله به طور مفصل در مورد هریک از آن ها توضیح خواهیم داد:

 

 مطلب مرتبط: استفاده از مواد اعتیاد آور، لذت دروغین و درد واقعی

 

1- کانابیس ها (Canabis)

حشیش و ترکیبات مشابه از گروه مواد اعتیاد آور هستند. در این گروه مواد اعتیاد آوری به نام های ماری جوانا، علف، گرس، بنگ، گل و غیره وجود دارد. در این دسته ماری جوانا یک توهم زای سبک نیز محسوب می‌شود.  اطلاعات بیشتر درباره گل و روش های ترک گل را در مطالب دیگر سایت بخوانید. 


2- محرک ها (Stimulants):

معمولا مواد اعتیاد آور محرک به دو زیر مجموعه با وابستگی شدید و با وابستگی کم تقسیم می شوند. از مواد محرک که موجب وابستگی شدید می شوند می توان به کوکائین، آمفتامین، متیلن دی اکسی آمفتامین و مت آمفتامین (شیشه) ریتالین، فرم تدخینی کوکائین (کراک) اشاره کرد.
توضیح : هرچند در دسته بندی فوق کراک در گروه محرک ها قرار گرفته اما کراک موجود در بازار مصرفی ایران به علت داشتن ترکیب های اپیوئیدی صناعی نوعی مخدر اپیوئیدی محرک محسوب می شود.
از مواد محرک با وابستگی کم نیز می توان از کافئین، نیکوتین، افدرین، سودوافدرین، تئوفلین و فن فلورامین نام برد.


3- توهم زاها (Hallucinogenes)

عبارتند از لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (Lsd) قارچ های جادوئی (Magic musharoom)،دی متیل تریپتامین، مسکالین، متیل دی اکسی آمفتامین (MDA) متیل دی اکسی مت آمفتامین (MDMA یا Extasy یا X) که با توجه به ترکیب و عوارض Mda ,Mdma جز توهم زاهای محرک محسوب می‌شوند.


4- فن سیکلیدین و کتامین

یک گروه متنوع و غیر متجانس هستند که برخی اثرات توهم زاها را داشته اما اثرات مجزای دیگری هم تولید می‌کنند.


5- داروهای خواب آور، تسکین بخش

این داروها معمولا برای کاهش اضطراب و درمان بی خوابی به کار می روند. گروه اول بنزو دیازپام ها هستند که شامل دیازپام، کلرودیازپوکساید، لورازپام، فلورازپام و… می باشند. گروه دوم این دسته داروهای Sedative Hypnotics شامل بار بیتورات ها مانند فنوباربیتال، سکو باربیتال، آموباربیتال هستند.


6- مواد استنشاقی (Inhulants)

انواع بسیار متنوعی از این مواد وجود دارد مانند: بنزین، اتر، تینر، انواع اسپری، برخی مواد پاک کننده، برخی محلول‌ها، برخی رنگ‌ها و…

 

7- اپییوئید ها (Opioid)

این گروه از نظر طبیعی یا صنعتی بودن به دو گروه تقسیم می‌شوند:

طبیعی: تریاک ،شیره ، پاراگوریک

صنعتی: مورفین، و اپییوئیدهای مشابه آن(متادون، Laam پروپوکسی فن، Daroon )، مپردین و اپیوئیدهای مشابه آن (پتیدین، آنیلیریدین، دیفنوکسیلات، لوپرامید، آلفاپرودین) و دیگر اپیوئیدها نظیر پنتازسین، بوپره نورفین (تمجیزک و نام های مشابه تجاری مشابه) بوترفانل، نالوکسان، نالترکسون و …


نوع دیگر طبقه بندی مواد اپیوئیدی بر حسب آگونیست خالص یا آگونیست نسبی یا آنتاگونیست بودن آنهاست:

اپیوئیدهای آگونیست خالص: مورفین، متادون، اکسی کدون، مپریدین، پروپوکسی فن، هروئین، تریاک، شیره، هیدرومورفین و کدئین.
اپیوئید های آگونیست نسبی: پنتازوسین، نالبوفین، بوپره نورفین، بوتور فانول.
آنتاگونیست های اپیوئیدی: نالوکسان و نالترکسون.


8- الکل و اتانل:

هر چند به شکل و بسته‌بندی متفاوت وجود دارد اما در واقع در ساختار مولکولی الکل دارای 2 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن با یکدیگر یکسان هستند.

 

 مطلب مرتبط: نقش خانواده در درمان اعتیاد

 

ترک کدام یک از مواد مخدر و محرک و در کل اعتیاد آور مشکل تر و سخت تر است؟

پاسخ این سوال به پارامترهای زیادی بستگی دارد. در کمپ ترک اعتیاد فرمانیه ما قبل از پذیرش مراجع خود برای ترک اعتیادش، با مشخص کردن این پارامترها به بیمار کمک می کنیم سریع‌تر بتواند مراحل درمان را طی کند. از جمله این پارامترها می توان به میزان مصرف فرد معتاد، مدت زمانی که درگیر مصرف بوده، شرایط فیزیکی و شرایط روحی و ذهنی اشاره کرد. کارشناسان، متخصصین و روانشناسان مرکز سم زدایی فرمانیه (بهترین کمپ ترک اعتیاد در شمال تهران با امکانات VIP) به فرد بیمار کمک های شایانی می‌کنند تا علاوه بر قطع مصرف مواد اعتیاد آور، پس از ترخیص از این مجموعه بتواند در قطع مصرف باقی بماند.

 

کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964